Buradasınız

Satışa İlişkin Usul ve Esaslar

Satışa İlişkin Usul ve Esaslar

SATIŞA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
ARAÇ SATIŞLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR, PAZARLIK USULÜ SATIŞ TALİMATNAMESİ, HACİZLİ MENKUL MALLAR ve BUNLARIN SATIŞ YERLERİNE İLİŞKİN DUYURU, GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİNE KATILMA ŞARTLARI ARAÇ SATIŞLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
a) İhale başlamadan en az ½ saat önceden Alıcılar tarafından İhaleye Katılım Formu (Form-7) eksiksiz olarak tanzim edilip, Satış Komisyonu tarafından Açık artırmaya satışa ilişkin gerekli açıklamalar yapılıp, satış düzeninin sağlandığı anlaşıldıktan sonra, belirtilen gün ve saatte satışa başlanır.
b) Satış, görevlendirilen tellal tarafından yürütülür.
c) Alıcılar pey sürme işlemini “Açık Artırma Salonuna Giriş Kartını” tellalın ve satış komisyonunun görebileceği şekilde kaldırmak suretiyle yapacaklardır. Usulüne uygun olarak kartı kaldırmayanlar pey sürmüş sayılmazlar.
d) Haczedilen araca verilen bedel takdir edilen değerinden %75 ‘inden aşağı olursa veya hiç alıcı çıkmazsa ilk arttırma tarihinden başlayarak 7. gün sonunda bu mallar tekrar 2. kez satışa çıkarılır. 2.satışa pey sürmek suretiyle başlanır. Bu ikinci arttırmada verilen bedel ne olursa olsun satış yapılır.(2. satışta teklif edilen değer aracın 2.el fiyatının çok altında ve verilen tekliflerin hiçbirisi uygun görülmez ise satış gerçekleştirilmez ve araç pazarlıkla satışa kalır.)
e) Satışlarda Açık artırma sonunda araç en yüksek bedeli veren kişiye satılır. Satış ile ilgili Komisyon kararının alıcıya duyurulması ile; satış sözleşmesi yerine geçen ve idarece hazırlanmış 4 nüsha Araç satış tutanağı düzenlenir. (Form-3:Araç Satış Tutanağı)
f) Artırma sırasında satıştan en son çekilenin adı, soyadı, sürdüğü pey satış kağıdına yazılarak ilgilinin imzası alınır. (Form- 4: Araç İhale Tutanağı)
g) Satış Komisyonu kararı kesindir.
DANIŞMA TELEFONU: (212) 440 81 26
PAZARLIK USULÜ SATIŞ TALİMATNAMESİ 1. ve 2. satış sonrası satılamayan araçlar Pazarlık Usulü ile satılır. Pazarlık usulü ile satışta dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır; 2. satış tarihinden itibaren 15 gün süre ile satıştaki araç ile ilgili teklifler alınır. Teklif sahiplerine Pazarlık Usulü Satış Teklif Formu (teklif saati de belirtilecek şekilde) tanzim ettirilir. Formdaki bilgilerin eksik olmamasına dikkat edilerek, form teklif sahibi tarafından imzalanır ve Güneşli Araç Satış Merkezinde klasörde muhafaza edilir. Talep edilmesi halinde söz konusu araç için verilen en yüksek teklif alıcılara bildirilir. 15 günlük sürenin bitiminde eğer verilen teklifler uygun görülürse (teklif edilen tutarın aracın 2. el piyasa fiyatına göre yapılacak değerlendirmeye göre) en yüksek tutarlı teklif verene satış işlemi gerçekleştirilir. Satış gerçekleştiği takdirde; ilgili araca ait verilen teklif bilgilerinin yer aldığı Pazarlık Teklif Değerlendirme Formu (Form 9) tanzim edilir ve Satış Tutanağı ivedilikle tanzim edilerek satış işlemleri sonuçlandırılır. Eğer verilen tekliflerin hiçbiri uygun görülmezse; 6 aylık süre içerisinde pazarlık usulü ile satışa devam edilir. Pazarlık ile yapılan satış sonuçları KDV dahil satış fiyatı ile birlikte, Başkanlığımız www.ivdb.gov.tr adresinde ihale ve duyurular sayfasındaki satışa konu araca ait bölümde ilan edilir.
DANIŞMA TELEFONU: (212) 440 81 26
HACİZLİ MENKUL MALLAR ve BUNLARIN SATIŞ YERLERİNE İLİŞKİN DUYURU
Satış ihalesine katılmak için satışın yapılacağı gün ve saatten önce kimlik ile satış komisyonuna; Ayrıca menkul malları alan satış bedeli üzerinden Satış bedeli ile birlikte Katma Değer Vergisi tahsil edilmektedir. Hacizli Mallar Ortak Satış Depolarında bulunan hacizli malların cinsi, adedi ve muammen bedellerini güncel olarak buradan takip edebileceksiniz. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 64 üncü maddesine göre ödeme müddeti içinde ödenmeyen amme alacağı tahsil dairesince cebren tahsil edilir. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı vergi dairelerine borcu bulunan mükelleflerden haczedilen malın taşınması kolay menkul mallar Başkanlığımıza bağlı Esenler Ortak Satış Depolarına kaldırılarak satışı depo amirleri tarafından icra memurların gözetiminde aşağıdaki şekilde yapılmaktadır. Satış: Haczedilen mallara verilen bedel, tespit olunan değerin %75’inden aşağı olmamak kaydıyla satışı yapılır. Satış: 1. Satışta satılmayan mallar 1. satış tarihinden itibaren 15 gün içinde uygun görülen zamanlarda tekrar satışa çıkarılır. Pazarlıkla Satış : 2. Satışta satılmayan mallar, 2. satış tarihinden itibaren 6 ay içinde pazarlıkla satılır.
DANIŞMA TELEFONU: (212) 453 87 65 - 453 87 54
GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİNE KATILMA ŞARTLARI
3-) Gayrimenkul Satışlarında İhaleye katılımcılardan satış bedeli üzerinden %7,5 teminat alınmakta olup, teminat satış saatinden bir saat evvel satışın yapılacağı vergi dairesi müdürlüğüne teminat yatırılacak ve makbuz satış komisyonuna ibraz edilecektir. Ayrıca satış bedeli üzerinden Katma Değer Vergisi (150m2 ye kadar olan konutlarda %1;150 m2 yi aşan konutlarda %18; arazilerde ise %18 ; dükkanlardan %18 oranında) alınır.
DANIŞMA TELEFONU: (212) 453 87 51

Undefined